امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام


(ترجمه المقنع فى الغیبة )(سید شریف مرتضى قدس سره)


ترجمه و تحقیق: واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران


انتشارات مسجد مقدس جمکران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شناسنامه کتاب

  نام کتاب : (امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام)


مؤلف:  سیّد شریف مرتضى علم الهدى (قدّس سرّه الشریف)


ترجمه و تحقیق: واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران


ناشر:  انتشارات مسجد مقدّس جمکران 
حروفچینى :   واحد کامپیوتر مسجد مقدّس جمکران


تاریخ انتشار:   شعبان 1417 ـ پاییز 1375


نوبت چاپ :   اوّل 
تیراژ:   3000


قطع: رقعى


مرکز پخش :  انتشارات مسجد مقدّس جمکران

http://napeyda.blog.ir/