نظر به اینکه در اوائل سده دهم هجرى شخصى بنام محمد جونپورى با فریب دادن مردم عوام سنى به عنوان مهدى منتظر در سرزمین هند قیام کرد و گروههائى از عوام فریب خور بدو گرویدند وبالاخره کم کم موضوع مهدویت او مسئله آفرین شد ، اهل تسنن از چهارنفر از علماى سنى درباره شخصیت مهدى و مهدویت جونپورى استفتاء و نظرخواهى شرعى نمودند .

آنها هم با تکیه و استناد به احادیثى که بیانگر علائم ظهور مهدى موعود منتظر است و شخص مدعى مهدویت هم فاقد شرایط امامت بود و هم ظهورش غیر مقرون به علائم ظهور حضرت مهدى ، او را تخطئه و رد نموده و حتى خود و پیروانش را ــ بر اساس بیراهه روى و تکفیر مسلمانان مخالف  با وى ــ تکفیر و محکوم به ارتداد و اعدام کردند .

اکنون ما بخاطر رعایت اختصار از ذکر متون آن فتاوى معذرت خواسته ولى در رابطه با موضوع بحث که در رد و رهنمون منکران حضرت مهدى و تخطئه کنندگان احادیث پیرامون آنحضرت خلاصه مى شود خواستاران آنرا به کتاب «البرهان» متقى هندى (باب سیزدهم) که در رد محمد جونپورى و مشتمل بر فتاوى مذکور است ارجاع مى دهیم تا خود با ملاحظه آن فتاوى پى به واقع امر و مخالفت جدى علماى سنى با منکرین آنحضرت برند و در شناخت مهدى راستین اسلام از مهدى هاى دروغین هر عصر و زمانى دچار اشتباه نشوند .

مهدى فقیه ایمانى

رمضان المبارک 1417


منابع:[1] ــ ملل و نحل شهرستانى 2/11 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 ، المهدیه فى الاسلام ص 93 .

[2] ــ غیبت شیخ طوسى ص 192 ، مقدمه ابن خلدون ص 219 ، ملل و نحل شهرستانى 1/200 ، المهدیه فى الاسلام ص 103 .

[3] ــ مقدمه ابن خلدون ص 222 ، تاریخ فخرى ص 148 ، مجله الهلال مصر جلد 17 سال 4 صفحه 643.

[4] ــ المهدیة فى الاسلام ض 117 .

[5] ــ طبقات ابن سعد 5/245 ، المهدیه فى الاسلام ص 184 .

[6] ــ المهدیه فى الاسلام ص 184 .

[7] ــ ملل و نحل شهرستانى2/3 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 .

[8] ــ المهدیه فى الاسلام ص 125 .

[9] ــ ملل و نحل شهرستانى2/4 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 و 198 .

[10] ــ غیبت شیخ طوسى ص 192و 198 .

[11] ــ ملل و نحل شهرستانى2/7 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 و 220

[12] ــ غیبت شیخ طوسى ص 222 و 225 ــ 227 و 287 .

[13] ــ المهدیه فى الاسلام ص 48 .

[14] ــ المهدیه فى الاسلام ص 135 .

[15] ــ طبقات ابن سعد 5/245 ، المهدیه فى الاسلام ص 182 .

[16] ــ تاریخ فخرى ص 237 ، مقدمه ابن خلدون ص 374 ، اخبار الدول واثار الاول قرمانى ص189 .

[17] ــ تاریخ ابى الفداء 2/232 ، مجله الهلال سال 4 شماره 17 ص 643 ، مقدمه ابن خلدون ص 366 .

[18] ــ المهدیه فى الاسلام ص 48 .

[19] ــ مقدمه ابن خلدون ص 367 ، مجله الهلال سال 4 شماره 17 ص 643 .

[20] ــ مقدمه ابن خلدون ص 367 .

[21] ــ ترجمه رساله دار مستتر ، از محسن جهانسوز .

[22] ــ ترجمه رساله دار مستتر .

[23] ــ مجله الهلال سال 4 شماه 17 ، ص 644 و سال 7 شماره 6 .

[24] ــ مقدمه ابن خلدون ص 367 .

[25] ــ ملل و نحل شهرستانى 2/17 .

[26] ــ الهلال سال 4 شماره 17 ص 644 .

[27] ــ الهلال سال 4 شماره 17 ص 643 ، ظاهرة الغیبة و دعوى السفاره ص 300 ــ 370 ، المهدیة فى الاسلام ص 270 ، مفتاح باب الابواب ص 77 .

[28] ــ دائرة المعارف الاسلامیه ج 1 ص 496 ، المهدیه فى الاسلام ص 268 ، مفتاح باب الابواب ص 69 .

[29] ــ جهت آگاهى بر هویت سید کاظم رشتى و نقش او در گسترش فرقه بهائى گرى رجوع شود به کتاب ظاهرة الغیبة و دعوى السفارة ، میرزا محسن آل عصفور بحرینى ص 247 ــ 300 چاپ قم

[30] ــ دائرة المعارف اسلامیه 1/496 ، المهدیه فى الاسلام ص 268 ، مفتاح باب الابواب ص 69 ، نصایح الهدى بلاغى ، اسرار العقاید میرزا ابوطالب شیرازى چاپ 1324 در نوبت دوم و دهها کتاب دیگر در ردّ بهائى گرى که اکثراً چاپ و منتشر گردیده ، جهت آگاهى بر فهرست اسامى 87 جلد کتاب در رد آنها مراجعه شود به کتابنامه حضرت مهدى ( عج ) تألیف آقاى على اکبر مهدى پور ص 817 ــ 820 .

[31] ــ کتاب الغیبة  شیخ طوسى ص 397 ــ 415 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید 8/122 .