انتظار بهار و باران


واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران


انتشارات مسجد مقدس جمکران
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسنامه

    

نام کتاب: ( انتظارِ بهار و باران )

مؤلّف: واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران

ناشر:  انتشارات مسجد مقدّس جمکران ـ قم

                  حروفچینى : واحد کامپیوتر مسجد مقدّس جمکران 
                  نوبت چاپ:  (پاییز 1376، پانزدهم شعبان 1418)

لیتوگرافى و چاپ: اعتماد 
تیراژ:  000/10 نسخه

قیمت : 180 تومان