پاسخ به بیست و هفت سؤال

1 ـ آیا عقیده به ظهور و مصلح جهانى، عمومى است؟

2 ـ فایده غیبت طولانى چیست؟ 

3 ـ لقب «قائم» و «مهدى»، چرا؟

4 ـ اقامتگاه حضرت مهدى (عج) کجاست؟

5 ـ قرآن و مسأله حکومت جهانى

6 ـ یاران مهدى (عج) بیشتر در کجا هستند؟ 

7 ـ زندگى شخصى امام مهدى (عج) چگونه است؟   

8 ـ طول عمر امام قائم (عج) را چگونه حل مى کنید؟

9 ـ آرامش با جنگ نمى سازد؟

10 ـ نشانه هاى ظهور امام مهدى (عج) چیست؟

11 ـ خروج سیّد حسنى، و یمانى؟ 

12 ـ سفیانى و دجّال کیستند؟ 

13 ـ نشانه هاى خود حضرت چیست؟

14 ـ آیا این پیش بینى قابل اجرا است؟ 

15 ـ آیا امام مهدى (عج) بر قرار کننده اسلام است؟

16 ـ ادّعاى مهدویّت و آمدن آن حضرت چیست؟

17 ـ امام مهدى (عج) در برابر قدرتهاى تخریبى 

18 ـ رجعت چیست؟   

19 ـ شخص پنجساله، چگونه امام مردم مى شود؟

20 ـ چرا این همه سخن، از مهدى(عج)

21 تکذیب ملاقات با امام زمان، چرا؟

22 ـ قسط و عدل چیست؟ 

23 ـ آیا قیام امام مهدى (عج) مسلّحانه است؟

24 ـ منظور از کشته شدن شیطان به دست حضرت مهدى(عج)؟

25 ـ حکومت قائم(عج) و پیشرفت علم؟

26 ـ حکومت مهدى(عج) و تشریفات؟

27 ـ آیا تلفظ به نام مقدّس حضرت قائم جایز است؟

نظر عالم بزرگ : شیخ حرّ عاملى(رحمه الله) 

ایرادى بر کلام علاّمه مجلسى

نتیجه بحثها