اى مهر، طلوع که خوابیم همه

در هجر رخت در تب و تابیم همه

 هر برزن و بام از رُخت روشن و ما

خفاش وشیم و در حجابیم همه